UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU MUREȘ
Pagina principală | Regulament intern

 
În laboratorul de microbiologie se lucrează cu material infecţios

Prevenirea riscului biologic

Pentru a preveni răspândirea germenilor din materialul infecțios, precum și pentru a evita suprainfectarea acestor materiale cu germeni străini, trebuie respectate anumite reguli de ordine interioară:

 • Este strict interzis accesul persoanelor străine în laborator
 • Intrarea în laborator și participarea la lucrările practice se va face numai după audierea și însușirea regulilor de protecție a muncii (dovedită prin semnătură pe un proces verbal)
 • Intrarea în laboratorul de microbiologie necesită purtarea obligatorie a echipamentului de protecție (halat cu mâneci lungi). Se recomandă ca echipamentul de protecție să fie păstrat separat de hainele utilizate în exterior.
 • Toate produsele biologice vor fi considerate ca potențial infectante
 • Consumarea de alimente și băuturi, ducerea mâinilor la față în timpul lucrului, fumatul în laborator sunt strict interzise.
 • Este interzisă introducerea în gură a oricărui obiect din laborator
 • Este interzisă aducerea în laborator a obiectelor de uz personal
  • hainele, servietele, gențile, vor fi lăsate în vestiarul special amenajat
  • este permisă aducerea în laborator a materialelor de scris și a lucrurilor de valoare, acestea din urmă fiind așezate în laborator în locuri special amenajate.
 • Este interzisă intrarea în laborator în lipsa unui cadru didactic
 • Nu este permisă fuga sau mersul rapid prin laborator
 • Lucrul în laboratorul de microbiologie implică contact cu material infecțios! Pentru a preveni accidentele de lucru, este necesară urmarea strictă a metodelor de lucru și a regulilor de dezinfecție și antisepsie:
  • însămânțările se fac la flacără, flambându-se gâtul recipientelor la deschidere și la închidere
  • ansa și acul de platină se sterilizează înainte și după folosire prin încălzire la roșu, iar portansa se va flamba
  • pipetele și lamele de sticlă contaminate nu se vor decontamina la flacără, ci se scufundă după folosire în recipiente cu soluție dezinfectantă existente la mijlocul fiecărei mese. Tot în aceste recipiente se vor introduce lamele și lamelele de sticlă folosite
  • pipetarea cu gura este interzisă. În vederea pipetării se vor folosi dispozitive de pipetare adecvate
  • cutiile Petri, eprubetele, sau alte recipiente și materialele contaminate se introduc după lucru în găleata de infecte care va fi autoclavată
  • manipularea aparatelor se va face respectând instrucțiunile de folosire specifice
  • atenție la manipularea substanțelor caustice și inflamabile
  • în cazul răspândirii accidentale a materialului infecțios, va fi anunțat cadrul didactic care conduce lucrările și care va indica măsurile de dezinfecție
 • După terminarea lucrului mâinile se antiseptizează prin introducerea lor într-o substanță antiseptică (cloramină, bromocet) pentru câteva minute, apoi se spală cu apă caldă și săpun.
 • Fiecare student are obligația de a-și supraveghea spațiul de lucru, păstrând ordinea și curățenia:
  • fiecare student își va alege locul de lucru la începutul primei lucrări practice, loc pe care și-l va păstra până la încheierea semestrului/anului universitar
  • orice alterare a suprafeței de lucru sau a diferitelor obiecte adiacente spațiului de lucru propriu produsă exclusiv din vina studentului, va fi penalizată prin amendă și/sau absență nemotivată în ziua respectivă
  • orice alterare existentă a zonei de lucru va fi consemnată cadrului didactic la începutul lucrării practice
Activitatea didactică
 • Studenții au obligația să participe la toate formele de activitate didactică prevăzute în planul de învățământ
 • Lucrările practice au o durată de 2 sau 3 ore, incluzând câte o pauză de 10 minute pentru fiecare oră.
 • Dreptul de a se prezenta  la examen  îl au doar  studenții care  și-au îndeplinit  integral obligațiile profesionale  din timpul anului, condițiile de frecvență la activitățile didactice, precum și obligațiile financiare față de Universitate.
 • Asistentul de grupă are dreptul de a da afară de la lucrările practice studenții care au alte preocupări decât cele din tematica orei de laborator sau pe cei care nu și-au însușit cunoștințele aferente bunei desfășurări a lucrării practice.
 • Prezența la lucrări practice este obligatorie.
  • Nu se acceptă absențe nemotivate și/sau nerecuperate la lucrările practice.
  • Pentru motivarea absențelor din motive de boală este necesară prezentarea adeverinței medicale (aprobată de decanat) în cel mult două săptămâni de la revenirea la cursuri/lucrări practice. Motivările se prezintă în original și o copie rămâne la asistentul de grupă.
  • Pentru a fi primit la examenul teoretic, studentul are obligația de a recupera toate absențele: absențele motivate se recuperează fără plată, cele nemotivate cu plata numărului de ore absentate la casieria UMF Tg. Mureș (copia chitanței rămâne la asistentul de grupă).
   • Studenții cu mai puțin de 20% absențe la lucrările practice, pot participa la examen în sesiunea curentă;
   • Studenții cu număr de absențe la lucrările practice între 20% - 50% nu pot participa la examen în sesiunea curentă, ci doar în sesiunea de restanțe. În această situație, studentul poate opta fie pentru recuperarea tuturor absențelor contra cost, fie pentru repetarea modulului în anul universitar următor (caz în care nu mai este necesară recuperarea);
   • Decanul facultății poate aproba studentelor gravide și lăuze, precum și studenților cu boli grave (cronice) scutire parțială de frecvență, pe baza actelor medicale eliberate de medicul specialist.
  • studentul are obligația de fi prezent la cel puțin 50% din lucrările practice, în caz contrar va reface integral modulul respectiv în anul universitar următor.
  • Toate recuperările se fac cu asistentul de grupă. Nu se admit recuperări cu alte cadre didactice.
  • Recuperarea absențelor se face în ultima săptămână cu activități didactice, pe tot parcursul săptămânii
 • Studentul are obligația să participe la 70% din cursuri pentru a fi primit la examen în prima sesiune.
  • Absențele de la curs nu se recuperează decât în cadrul aceleiași săptămâni, cu altă serie.
  • Nu se percep taxe pentru recuperarea absențelor efectuate  la curs.
Evaluarea cunoștințelor
 • Metodologia de examinare respectă Regulamentul de activitate didactică al UMF Tg. Mureș, capitolul IV - Evaluare, credite transferabile și promovare.
 • Examenele pot fi susținute numai în sesiunile de examen, parte integrantă a structurii anului universitar, aprobate de către Senatul Universității.
 • Se poate susține examen la o singură disciplină într-o zi.
 • Examenele se programează cu cel puțin 20 zile înainte de sesiune, prin înțelegere cu cadrul didactic titular de curs.
  • Examenele  se pot desfășura zilnic pe perioada sesiunii între orele 8:00-20:00, în zilele nelucrătoare - la solicitarea studenților și cu acordul cadrului didactic titular de curs
  • Examenele teoretice (scrise) se vor face în aceeași zi pentru toate seriile de la o limbă de predare
  • Programarea examenului nu poate interfera cu activitatea didactică sau de examinare la altă disciplină.
  • Studenții au obligația de a se prezenta la examen la data, ora și locul stabilite conform programării anterioare.
  • Accesul la examen se face prin  legitimare  cu  carnetul  de  student  vizat  la  zi.
 • Evaluarea cunoștințelor se face prin
  • evaluare finală - examen scris tip grilă. Se pot adăuga și întrebări de tip redacțional scurt.
  • două seminarii (examen oral) la lucrări practice. Proba se va desfășura în prezența  a minimum  2  cadre didactice.  În sala de examen nu pot rămâne mai puțin de trei studenți pe perioada examinării.
   • Examenul scris poate fi susținut doar dacă ambele seminarii sunt promovate.
   • Nu se acceptă repetarea seminariilor în scopul măririi notelor.
   • Studenții care nu promovează/absentează la unul sau la ambele seminarii au posibilitatea de a repeta seminarul/seminariile în ziua anterioară sau în dimineața evaluării finale (in funcție de programare).
  • în nota finală, ponderea punctajelor este următoarea:
   • Activitate în timpul semestrului: 30% (10% evaluare TBL, 20% Nota seminarii)
   • Evaluare finală: 70% (60% întrebări tip grilă din materia de teorie, 10% întrebări tip grilă din materia de lucrări practice)
  • se aplică o singură rotunjire de notă, la final
  • Corectarea testelor tip grilă
   • se efectuează după regula „se punctează răspunsurile corecte; nu se admit răspunsuri greșite”.
   • Marcarea a mai mult de un răspuns la întrebările cu complement simplu sau nemarcarea niciunui răspuns la orice fel de întrebare duce la obținerea punctajului 0 la întrebarea respectivă.
 • Un examen se promovează prin obținerea notei minime (cinci) indiferent de tipul probei.  Odată ce una din probele examenului este promovată, ea rămâne recunoscută în continuare indiferent de rezultatul celorlalte probe. Notele mai mici de nota 5 impun repetarea probei/examenului într-o sesiune viitoare.
 • În caz de fraudă  la examen, studentul nu promovează examenul respectiv și va fi sancționat cu exmatricularea
  • În timpul desfășurării examenelor, gențile, hainele de exterior, telefoanele mobile, alte dispozitive electronice de comunicare sau stocare de date se depozitează în locurile precizate de către cadrul didactic supraveghetor
  • Telefoanele mobile trebuie  închise  la  intrarea  în sala de examen și trebuie să rămână închise pe toată perioada examenului
  • În timpul examinării comunicarea între studenți este interzisă
 • Studenții care urmează să susțină examene pentru mărire de notă, examene de restanță din anii anteriori, le vor programa înainte de începerea sesiunii împreună cu cadrul didactic titular de curs, pe baza chitanței de achitare a taxei, a cărei copie rămâne la titularul de curs. Neprogramarea sau neachitarea taxei la timp implică neacceptarea studentului la examen în sesiunea respectivă. Reexaminarea pentru mărire de notă impune repetarea în totalitate a examenului, atât proba teoretică scrisă cât și cea practică, nota inițială fiind anulată.
 • Contestațiile  la examenele  scrise  se depun  la Registratura Universității,  în  termen de 24 de ore de la primirea rezultatelor.
  • Contestația formulată de către un student poate privi doar propriile rezultate. Studentul are dreptul de a-și vedea lucrarea și de a primi explicații privind notarea din partea cadrului didactic examinator.

 

Şef Disciplina de Microbiologie,

Conf. Dr. Toma Felicia

A mikrobiológia laboratóriumban fertőző anyaggal dolgozunk

A fertőzött anyagban levő kórokozók terjedésének megelőzése valamint ezen anyagoknak újabb kórokozókkal való  felülfertőzésének megelőzése érdekében, fontos betartani bizonyos szabályokat.

 • Idegen személyek nem mehetnek be a mikrobiológia laboratóriumba.
 • A mikrobiológia gyakorlatokon való részvétel csak azok számára megengedett, akik elsajátították a munkavédelmi szabályokkal kapcsolatos ismereteket (jegyzőkönyvet írtak alá)
 • A mikrobiológia laboratóriumban kötelező a védőöltozék használata (hosszú ujjú köpeny). Ajánlatos ezt a köpenyt külön helyen tartani, nem együtt az utcai ruhákkal.
 • Minden biológiai minta potenciálisan fertőzöttnek tekintendő.
 • A laboratóriumban tilos élelmiszerek fogyasztása valamint a dohányzás.
 • Munka közben tilos a kezeknek az archoz való közelítése.
 • Tilos bármilyen tárgyat a szájhoz vinni.
 • A laboratóriumba tilos személyes tárgyakat bevinni. Az utcai ruhákat táskákat az öltözőben kell hagyni. A laboratóriumba bevihető a jegyzetfüzet, írószerszám valamint értéktárgyak.
 • Tilos gyakorlatvezető nélkül a laboratóriumban tartózkodni.
 • Tilos a szaladni a laboratóriumban.
 • A laboratóriumi munka során fertőző anyaggal kerülhetünk kapcsolatba. A laboratórium fertőzések elkerülése érdekében fontos a munkamódszerek pontos ismerete, valamint az aszepszis és antiszepszis szabályainak betartása.
 • A leoltásokat a Bunsen-égő lángja mellett kell elvégezni.
 • A kacs és a tű sterilizálása vörösre izzítással történik.
 • A pipettákat és lemezeket a munkaasztalok közepén levő edényben a fertőtlenítő oldatba kell helyezni.
 • Tilos a szájjal való pipettázás.
 • A Petri-csészéket, egyéb kontaminált edényeket és tárgyakat speciális vederbe kell helyezni majd autoklávozni.
 • A készülékek használatakor be kell tartani a használati utasításokat.
 • Ha a fertőző anyag akcidentálisan szóródik, azonnal ertesíteni kell a gyakorlatvezetőt, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a fertőzés tovaterjedésének megkadályozására.
 • A munka végeztével a kezeket antiszeptikus oldatba kell belemeríteni, utána meleg vízzel és szappannal megmosni.
 • Minden diáknak kötelessége a munkaasztalát rendben tartani.
 • Egész évben az első gyakorlaton kiválasztott helyet kell használni
 • A gyakorlat kezdetén észlelt rendellenességeket a gyakorlatvezető tudomására kell hozni.